×

Hurtighandling

Kjenner du allerede produktnummeret eller elnummeret til produktet du ønsker å kjøpe?
Legg inn direkte i handlekurven her eller lim inn direkte fra Excel.
Kopier fra Excel. Kolonne 1 må være produktnummer og kolonne 2 det antall du vil bestille. Hvis antall mangler, blir det som standard satt 1.

Standard salgs- og leveringsbetingelser

(For English version, please see below.)


Formålet med standard salgs- og leveringsbetingelser er å definere det forretningsmessige forholdet mellom kjøper og JFKnudtzen AS, heretter kalt selger.

Generelt

Disse standard salgs- og leveringsbetingelsene får anvendelse på alle leveranser om ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene i for eksempel en rammeavtale. For gjeldende versjon av standard salgsbetingelser henvises til http://www.jfknudtzen.no/ . Eventuelle hendelser, som ikke er beskrevet i dette dokument, reguleres av NL 09. 

 

Betalingsbetingelser

Betaling skal skje innen 30 dager netto. Etter forfall belastes rente i henhold til forsinkelsesrenteloven. 

 

Leveringsbetingelser

Levering skjer fritt vår adresse Nesbru («Ex Works»). Ordre mindre enn netto kr. 500,00 vil bli belastet med et ekspedisjonsgebyr på kr. 100,00. 

 

Leveringstider

  • Normal levering: Varene blir sendt ved neste fraktleveranse til din adresse. Pris er regulert i avtalen mellom deg og JFKnudtzen. Pris som avtalt
  • Ekspress levering: Varen blir sendt ved samme dag (ved bestilling før kl. 14:30) eller ved neste virkedag. Pris på ekspress fra leverandør på forespørsel. 
  • Klikk-og-hent på Billingstad: Du får melding når varene er klare for avhenting på vårt lager

 

Salgspant

De leverte varer er solgt med salgspant og forblir selgers eiendom inntil de er fullt ut betalt (jfr. pantelovens §§ 3-14 og 3-22). Fullt oppgjør har ikke funnet sted før morarenter og saksomkostninger også er betalt i sin helhet. Kjøper aksepterer frivillig tilbakelevering av de pantsatte varer ved betalingsmislighold. 

 

Sikkerhet for betaling

Selger forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å kreve sikkerhet i form av bankgaranti eller forskuddsbetaling.

 

Skaffevarer

Skaffevarer (dvs. varer som ikke er standard lagervare) selges normalt kun i hel forpakning.  

 

Returer

Varer kan kun returneres etter avtale. Returomkostninger er fastsatt til 20 % av varens pris. Minimum returgebyr er kr. 250,00. Varene må ikke være eldre enn 1 år og kun hele forpakninger i original emballasje tas i retur. Våre utstedte returpapirer må følge returforsendelsen og retur skjer alltid for kjøpers regning og risiko. Skaffevarer tas normalt ikke i retur. 

 

EE produkter

EE produkter tas i retur for resirkulering uten kostnader. Eventuelle fraktkostnader for slik retur til oss skjer for kjøpers regning. 

 

Ansvar

Vårt erstatningsansvar for mangelfulle og forsinkede leveranser begrenser seg til 10 % av leveransens verdi. Vi har intet erstatningsansvar dersom erstatningsbetingede forhold skyldes omstendigheter utenfor vår kontroll, innbefattet egne leverandørers ikke kontraktsmessige oppfyllelser. Vårt erstatningsansvar omfatter ikke under noen omstendighet driftstap eller annet indirekte eller upåregnelig tap. 

 

Avbestilling

Kjøper kan ikke kansellere en bestilling som er bekreftet av selger, med mindre selger skriftlig godkjenner dette. Ved avbestilling vil kjøper bli belastet de merkostnader som selger er blitt påført fra leverandør, speditør eller transportør. 

 

Priser

Prisene i prislisten er veiledende, og kan endres uten varsel på grunn av eksterne omstendigheter så som endringer i valuta, endringer i rammebetingelser og endringer leveringsvilkår fra underleverandører.  

 

Lovvalg og tvister

Denne avtalen er underlagt norsk rett. Tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av avtalen skal avgjøres ved søksmål, med mindre partene bestemmer noe annet. Partene godtar Asker og Bærum tingrett som rette verneting.

 

 

Standard terms and conditions of sale and delivery

The purpose of these standard terms of sale and delivery is to define the business relationships between the buyer and JFKnudtzen AS (hereafter referred to as "the Seller".

General terms 

These standard terms of sale and delivery apply to all deliverables unless otherwise agreed in writing between the parties, for example in connection with a framework agreement. The currently applicable version of our standard terms of sale and delivery is available at www.jfknudtzen.no. Any events that are not specified in this document shall be governed by NL 09.    

 

Payment terms

Standard payment terms are net 30 days. Overdue payments will be charged interest pursuant to the Act relating to Interest on Overdue Payments, etc. 

 

Delivery terms

Deliveries shall be Ex Works from our premises in Nesbru. A handling charge of NOK 100 will be charged on orders with a net value of less than NOK 500.  

 

Delivery times

  • Normal delivery: The goods will be shipped to your address on the next shipment. Price is regulated in the agreement between you and JFKnudtzen. Price as agreed
  • Express delivery: The item will be shipped the same day (if ordered before 2:30 pm) or the next business day. Price of express from supplier on request.
  • Click-and-collect at Billingstad: You will be notified when the goods are ready for collection at our warehouse

 

Security interest

The delivered goods are sold subject to a security interest and will remain the property of the Seller until paid for in full (see the Mortgages and Pledges Act, section 3-14 and 3-22). Full settlement is not achieved until interest on arrears and legal costs are also paid in full. The buyer agrees to voluntarily return the pledged goods in the event of payment default.  

 

Security of payment

The Seller reserves the right to, at its own discretion, request security in the form of a bank guarantee or prepayment.  

 

Non-stock items

Non-stock items (i.e. items that are non-standard stock items) are normally sold in whole packages.  

 

Return items

Goods may only be returned subject to agreement. A return fee will be charged equivalent to 20% of the price of the goods. The minimum return fee is NOK 250. The goods must not be more than one year old, and only whole packages in original packaging are accepted. Returned consignments must be accompanied by the return documents issued by us, and are always returned at the buyer's expense and risk. Non-stock items are normally not accepted in return. 

 

EE products

EE products are accepted in return for recycling at no charge. The buyer covers any shipping costs for such returns.  

 

Liability

Our liability for defective and delayed deliveries is limited to 10% of the value of the goods. We accept no liability for damages that occur due to circumstances beyond our control, including non-fulfilment of our suppliers' contractual obligations. Our liability for damages does not under any circumstances cover operating loss or other indirect or unforeseeable loss. 

 

Cancellations

The buyer may not cancel an order that has been confirmed by the Seller unless the Seller approves it in writing. In the event of cancellations, the buyer will be charged for the additional costs incurred by the Seller from the supplier, freight forwarder or carrier.  

 

Prices

The prices stated in the price list are the suggested retail prices, and may be revised without notice as a result of external circumstances such as currency fluctuations, changes in general market conditions or revised delivery terms from suppliers.  

 

Legal venue and disputes

These terms and conditions are subject to Norwegian law. Any disputes that arise in connection with or resulting from these terms and conditions shall be settled by legal action unless the parties agree otherwise. The parties accept Asker and Bærum district court as the legal venue.