×

Hurtighandling

Kjenner du allerede produktnummeret eller elnummeret til produktet du ønsker å kjøpe?
Legg inn direkte i handlekurven her eller lim inn direkte fra Excel.
Kopier fra Excel. Kolonne 1 må være produktnummer og kolonne 2 det antall du vil bestille. Hvis antall mangler, blir det som standard satt 1.

KRAV TIL MERKING! Lover - Forskrifter - Normer - Standarder

I flere typer installasjoner stilles det krav til merking, i større eller mindre grad. Her finner du nyttig og nødvendig informasjon vedrørende lover/forskrifter, normer/standarder og bransjestandard/veiledning i forbindelse med merking.

Hva er Lover/Forskrifter?

Generell informasjon om Lov/Forskrift.

Hva er Normer/Standarder?

Generell informasjon om Norm/Standard.

Hva er Bransjestandard/Veiledning?

Generell informasjon om Bransjestandard/Veiledning.

Forhold mellom lov/forskrift, norm/standard, etc.

Elsikkerhet er avgjørende for alle elinstallatører. Det krever at bedriften og de ansatte må ha oversikt over krav i normer og forskrifter knyttet til elektriske installasjoner.

Hvilke krav stiller myndighetene til merking av elektriske anlegg?

Merk ditt anlegg i henhold til kravene og unngå at det oppstår unødvendig fare. Bransjen er rett og slett for dårlig til å merke elektriske installasjoner. Det å komme inn i et elektrisk anlegg som er merket iht. krav og spesifikasjoner er en fryd, i motsetning til det å komme inn i et dårlig merket anlegg, som er veldig frustrerende.

NEK 400

Normen NEK 400 er en samling av standarder innenfor elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentet spesifiserer sikkerhetskrav ved bygging av elektriske lavspenningsanlegg.

NEK 440

NEK 440 gir i første del generelle regler for prosjektering og montasje av elektriske stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kV AC og nominelle frekvenser til og med 60 Hz, for å sørge for nødvendig sikkerhet og funksjon i forhold til tiltenkt bruk.

NEK 410

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer.

NEK 439

Tavlenormen - Lavspenningstavler og kanalskinnesystem.

NEK 700

Informasjonsteknologi. Stort sett går merking ut på at den skal være lesbar og tydelig samt av varig utførelse iht. miljøet utstyret står i.

FEF

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg.

FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav.

FEL

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.  

FEU

Forskrift om elektrisk utstyr.

FSE

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

REN Installatørblad

RENbladene beskriver forhold knyttet til krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner

El-tilsynsloven

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Dette er en overordnet lov som gjelder for alle elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr, unntatt radiotelegraf og radiotelefon.

Forskrift om maskiner

Maskindirektivet i Norge er ivaretatt ved at det er utformet egen norsk Forskrift om maskiner. Den beskriver sikkerhetskravene og plasserer ansvarsforhold.

§ 5-1 Arbeidstilsynet - Krav til sikkerhetsskilting

Arbeidsplassforskriften. Sikkerhetsskilting skal hurtig og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare. Sikkerhetsskiltingen skal ikke erstatte nødvendige verneinnretninger.

§ 5-2 Arbeidstilsynet - Sikkerhetsskilting ved trafikk på arbeidsområde

Når trafikk inne på et arbeidsområde kan medføre fare for sikkerheten, skal arbeidsgiver sørge for å sette opp de skilter som er nødvendige.

§ 5-3 Arbeidstilsynet - Varselfarger for skilt

Skilter som inneholder en varselfarge skal være i samsvar med følgende tabell:  

§ 5-4 Arbeidstilsynet - Bestemmelser om bruk av sikkerhetsskilt og signaler

Bruk av sikkerhetsskilt og signaler skal planlegges slik at:  

§ 5-5 Arbeidstilsynet - Utforming av sikkerhetsskilt

Symboler for sikkerhetsskilting skal være så enkle som mulig og bare inneholde vesentlige opplysninger.

§ 5-6 Arbeidstilsynet - Plassering, belysning og fjerning av sikkerhetsskilt

Sikkerhetsskilt skal plasseres slik at de ikke representerer noen fare eller uønsket hindring.

§ 5-7 Arbeidstilsynet - Sikkerhetsskilter som skal brukes

Sikkerhetsskilter som skal brukes innen forbud, fare, påbud, nød, alarm og brann beskrives nedenfor. Se også JFKnudtzen sin egen oversikt over disse typene av sikkerhetsskilt HER.

§ 5-8 Arbeidstilsynet - Krav til lyssignaler

Signalet fra et lysskilt skal frembringe en lysende kontrast til omgivelsene skiltet står i, i samsvar med de tilsiktede bruksforhold for skiltet. Lyset skal ikke forringe sikten eller synbarheten.

§ 5-9 Arbeidstilsynet - Krav til bruk av lyssignaler

Dersom en innretning kan sende ut både uavbrutte og blinkende lyssignaler, skal de blinkende signalene brukes til å angi en høyere grad av fare eller et mer påtrengende behov for det anbefalte/pålagte inngrep eller handling enn det som angis ved et uavbrutt lyssignal.

§ 5-10 Arbeidstilsynet - Krav til lydsignaler

Lydsignaler skal ha et lydnivå som er betydelig høyere enn bakgrunnslydnivået og være lette å kjenne igjen.

§ 5-11 Arbeidstilsynet - Varig skilting og merking

Det skal være varig merking med sikkerhetsskilt der hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for fare og der hvor det er innført forbud eller ufravikelige krav for å ivareta sikkerheten.  

§ 5-12 Arbeidstilsynet - Støysoner

Inngang til rom eller område hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for støy som er lik eller overskrider de øvre tiltaksverdiene i kapittel 2 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier skal merkes med påbudsskilt om hørselsvern.

§ 5-13 Arbeidstilsynet - Beholdere og rørledninger

Beholdere som brukes på arbeidsplassen til kjemiske stoffer eller stoffblandinger klassifisert som farlige etter forskrift 16. juni 2012 nr. 622.... 

§ 5-14 Arbeidstilsynet - Skilting ved lagring av store mengder stoffer/stoffblandinger

På lagringssteder med stoffer eller stoffblandinger som kan medføre helsefare, skal det være satt opp fareskilt for generell fare.

§ 5-15 Arbeidstilsynet - Brannslokkingsutstyr

Brannslokkingsutstyr skal være merket og identifisert med varig sikkerhetsskilting og om nødvendig varselfarger. Fargen for merking av utstyret skal være rød. Den røde flaten må være så stor at utstyret lett kan gjenkjennes.

§ 5-16 Arbeidstilsynet - Hindringer og farlige steder

Steder der det er fare for sammenstøt med hindringer, fare for fall eller fallende gjenstander skal være merket varig med varselfarger eller med sikkerhetsskilt.

§ 5-17 Arbeidstilsynet - Ferdselsveier for kjøretøy

Ferdselsveier for kjøretøyer skal, når det er nødvendig for sikkerheten, være merket med sammenhengende striper i en klart synlig farge, fortrinnsvis hvit eller gul, idet det tas hensyn til fargen på underlaget.

§ 5-18 Arbeidstilsynet - Helsefarlig atmosfære

Innganger til områder hvor det er fare for lavt oksygeninnhold, helsefarlige og eksplosive gasskonsentrasjoner skal ha forbuds- og påbudskilt i samsvar med aktuell risiko.    

§ 5-19 Arbeidstilsynet - Biologiske faktorer

Områder hvor det er risiko for biologisk betinget helsefare skal være merket med fareskilt.

§ 5-20 Arbeidstilsynet - Høytrykkspyling

Der hvor det pågår arbeid med stråleinnretning skal fareområdene være merket.

NS 5575 Ventilasjonskanaler - Fargemerking

Ventilasjonskanalmerker etter Norsk Standard NS 5575. Standarden fastlegger farger for merking av ventilasjonskanaler. Fargene kan også brukes for merking av ventilasjonskanaler på tegninger og skjemaer.

NS 813:1987 Rørsystemer - Fargemerking

Standarden fastlegger farger for merking av innholdet i rørsystemer. Standarden gjelder for prosess-, varme-, kjøle- og sanitæranlegg og for hjelpesystemer. Fargene kan også brukes for merking av rørsystemer på tegninger.

NS 832 Rørsystemer for industrielle gasser - Fargemerking

Standarden fastlegger farger for merking av innholdet i rørsystemer for industrielle gasser. For bruk i denne standard gjelder definisjonene for giftighet og brannfare gitt i forskrifter om merking, omsetning m.v. av kjemiske stoffer og produkter som kan medføre helsefare, og i lov av 21. mai 1971 om brannfarlige varer, paragraf 2. 

El.tavler - Merking og fargekoder

Produsenter av el.tavler har en rekke krav å forholde seg til utover tavlenormen EN 60439. Det kan nevnes normer for landinstallasjoner, skips- og offshore-anlegg, ex-anlegg, utstyr til maskiner og sist, men ikke minst EMC forhold.